ကုိဗစ္ေက်ာ္လႊား စိတ္ခြန္အား


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ စိတ္က်န္းမာပညာအဖြဲ႔ႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္တင္ဆက္သည္။