စနစ်တကျ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာနည်း


စနစ်တကျ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာနည်း
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ)
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
#Ministry_of_Health_and_Sports#MoHS#COVID19#ကိုဗစ်၁၉#သိကောင်းစရာ
https://www.mohs.gov.mm/