တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း – Expanded Programme on Immunization, Myanmar


————————————————————————————-
ျပည္သူ႔ေဆးရံုအသီးသီး၏ ျပင္ပလူနာဌာန/ကာကြယ္ေဆးထုိးခန္း ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
————————————————————————————-