နီနီဓါတ္ခြဲခန္းမွ Covid-19 ကာကြယ္ေရးအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား