ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်နည်း


ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်နည်း
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ)
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗