ပါးစမပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း (MASK) စနစ္တက်၀တ္ဆင္ျခင္း