ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထုိး ေဆးတုိက္ျခင္းအစီအစဥ္


မွကူးယူေဖၚျပသည္။

https://www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar/