မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၏ (၆၇)ကြိမ်မြောက်ဆရာဝန်ညီလာခံ