သက်ကြီးဆရာဝန်များအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း (၂၅.၂.၂၀၂၃)