သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးေရးအေဆာက္အဦး၏ Skill Training Lab


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ေျမေနရာတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးႏုိင္မည့္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရး ေျခာက္ထပ္ အေဆာက္အဦသစ္ႀကီးကို (၆ .၇ .၂၀၁၈) ခုႏွစ္တြင္ စတင္အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအေဆာက္အဦးသစ္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ စုေပါင္းလွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြလက္ခံပြဲ အခမ္းအနားကိုလည္း (၂.၆.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ စေနေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါသင္ၾကားေလ့က်င့္ေရး အေဆာက္အဦသစ္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက လုိက္လံၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။