သင္ႏွင့္သင္ခ်စ္ခင္ရေသာသူမ်ားအား COVID-19 မွ ကာကြယ္ရန္