အစွန်းချွတ်ဆေးမှုန့် Bleaching Powder (35% Calcium Hypochlorite) ကို အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ဆေးရည်ဖျော်စပ်နည်းနှင့် အသုံးပြုနည်း


အစွန်းချွတ်ဆေးမှုန့် Bleaching Powder (35% Calcium Hypochlorite) ကို အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ဆေးရည်ဖျော်စပ်နည်းနှင့် အသုံးပြုနည်း

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ)
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗