အႀကိမ္ (၄၀) ေျမာက္ ဘံုကထိန္သကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲကို (၆.၁၁.၂၀၂၂)