ေနအိမ္တြင္ေနထုိင္ျခင္း (Stay at Home) ကာလအတြင္း က်န္းမာစြာေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ား