ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အသိေပးအခ်က္အလက္မ်ား (ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ -၂၂ ရက္)