ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား


သေြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရး အသိပညာေပး အဓိကသတင္းစကား (၈) ခ်က္
Ministry of Health and Sports, Myanmar website မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။