ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါရန္ တုိက္တြန္းပန္ၾကားျခင္း