ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပး အဓိကသတင္းစကား (၈) ခ်က္