ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ေၾကာညာစာ