ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(ရန္ကုန္တုိင္း) အလုပ္အမႈေဆာင္ (၂၀၂၀-၂၀၂၂) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မဲရလဒ္အေရအတြက္