ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ၏ ပထမအႀကိမ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္း) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ပထမအႀကိမ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ” ကို  ၈.၁၂.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ (စေနေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ေန႔လည္ (၂) နာရီအထိ  ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ အမွတ္ (၂၄၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲကို Societies (24) ခု မွ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။