ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းတြင္ Audit Review Meeting ျပဳလုပ္ျခင္း (17.7.2020)


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းတြင္ စာရင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းကို (၁၇.၇.၂၀၂၀) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။