(၆၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းညီလာခံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား