(၆၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းညီလာခံတြင္ ႏွစ္စဥ္ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္ အေကာင္းဆံုးစာတမ္းႏွင့္ပိုစတာဆုရွင္မ်ား