ႀကိဳတင္ကာကြယ္ အပူဒဏ္အႏၱရာယ္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ား


https://www.mohs.gov.mm မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။