ျမန္မာႏုိင္ငံ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွ ပံ့ပိုးကူညီသည္


ျမန္မာႏုိင္ငံ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ Surgical Gown (7000) ကို ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံကိုယ္စား Embassy of Denmark မွ Deputy Head of Mission Mrs Hanne Carus မွလွဴဒါန္းသည္မ်ားကို ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚမာမာၾကည္မွ လက္ခံၿပီး လက္ခံရရွိသည္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ (၂၀) အား ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးသြားပါမည္။