အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္းခံရၿပီး မိမိအိမ္တြင္သာ ေနထုိင္ရမည့္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (အႏွစ္ခ်ဳပ္)