COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း အမ်ားျပည္သူသံု းယာဥ္ႀကီး၊ ယာဥ္ငယ္ႏွင့္ အေ၀းေျပးကားဂိတ္မ်ားတြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား (Version 1.0) Update as of 11-5-2020