Fever Clinic မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ပဲခူး)


MMA BAGO, COMMUNITY FEVER CLINIC, SOME ACTIVITIES
MMA ပဲခူး ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အဖျားဆေးခန်း ၊ လှုပ်ရှားမှုများ