အ၀တ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာႏွာေခါင္းစည္း (Cloth Face Covering) ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိေကာင္းစရာမ်ား